Veiligheid op school

Kinderen en leerkrachten moeten zich veilig voelen op onze school. Onze school streeft er vanzelfsprekend naar een veilige omgeving te creëren voor leerlingen en leerkrachten. Hiervoor zetten we onder meer de Kanjertraining in.

Lees meer over de Kanjertraining in deze brochure

Vertrouwenspersonen

Onze school heeft een contactpersoon waarbij u, maar ook leerlingen, terecht kunt met klachten of problemen: Derkje Griffioen

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de school kan of wil aangeven. Daarom heeft Stichting Archipel een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.
De externe vertrouwenspersoon van Archipel Onderwijs & Kinderopvang is Gerard Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68 en info@konfidi.nl. Lees meer over de externe vertrouwenspersoon op www.konfidi.nl.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111. Lees meer op www.onderwijsinspectie.nl.

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de gang van zaken op onze school, kunt u het best direct contact opnemen met de groepsleerkracht. Levert dit gesprek geen oplossing op, dan kunt u contact opnemen met de directie, eventueel via de MR. Mocht er geen oplossing voor handen zijn dan kunt u contact opnemen met het bovenschools management van de Stichting Archipel. Met een klacht kunt u zich ook richten tot:
Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-Mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Pestprotocol

We hanteren een vaste procedure om zoveel mogelijk en veilige schoolomgeving te garanderen. Voorafgaand hieraan mag de leerkracht pedagogische maatregelen nemen om het gedrag van de leerlingen waar nodig te corrigeren en de betrokken leerling/ouders te ondersteunen. Onder wangedrag verstaan we: Er is sprake van het herhaaldelijk negeren van schoolregels, structureel ontoelaatbaar pestgedrag, diefstal, fysiek geweld, bedreiging of vernieling. klik hier voor het pestprotocol. 
Mirranda Arendsen is onze Kanjer coördinator en vervult daarmee de rol als anti pestcoördinator. 

Schorsing en verwijdering

Leerlingen die zich, ondanks herhaalde waarschuwingen, schuldig maken aan wangedrag kunnen in overleg met de leerkracht door de directeur worden geschorst. In ernstige gevallen van verstoring van de rust of veiligheid van de school, kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering. Hiervoor is de regeling Schorsing en Verwijdering ontwikkeld. Deze ligt op school ter inzage en vindt u ook in de brochure Kanjertraining.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen:
Volg ons ook
We zijn trots op wat we doen en laten dat graag zien op Facebook en Instagram.
Volg ons en zie dagelijks wat we doen!